Adatkezelési tájékoztató

A DEVELO-CONSULT Kft, mint Adatkezelő az általa üzemeltetett www.panoramapanzio.ro weboldal szolgáltatásaihoz kapcsolódóan a felhasználó természetes személyek valamennyi adatkezelése során a jelen Adatkezelési tájékoztató alapján jár el.

A weboldal használatával, valamely szolgáltatásának, alkalmazásának igénybevételével a felhasználók hozzájárulnak ahhoz, hogy személyes adataik kezelésére a jelen Adatkezelési tájékoztató rendelkezései szerint kerüljön sor.

Az adatkezelő és adatfeldolgozó adatai

 • Név: DEVELO-CONSULT Kft.
 • Cím: 535600, Székelyudvarhely, Móricz Zsigmond u. 76, Románia
 • Telefon: +40 266 212 345

Adatkezelés célja

Adatkezelő a Vendégek személyes adatait a következő célokból kezeli:

 1. Elsődlegesen a Vendégházba történő foglalás céljából szükséges bizonyos, a későbbiekben részletezett személyes adatait megadni.
 2. Szükségünk van továbbá személyes adataira a szállásról történő számla kiállításához.
 3. A foglalással kapcsolatos kommunikáció szempontjából is fontos személyes adatainak megadása, annak érdekében, hogy ha bármilyen olyan lényeges körülmény bekövetkezik, amiről szükséges tudnia, arról tájékoztatni tudjuk.

Az adatkezelés jogalapja

Adatkezelő a vendégek személyes adatait az alábbi jogalapból kezeli:

Az 1. pontban foglalt cél esetében a GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pontja, vagyis olyan szerződés teljesítése, amelyben a Vendég, mint érintett az egyik fél.

A 2. pontban foglalt cél esetében a GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pontja, vagyis az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése, mégpedig az adatkezelőre háruló bizonylat, számla készítési kötelezettség.

A 3. pontban foglalt cél esetében a GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja alapján történik az adatok kezelése, annak érdekében, hogy a szerződéses jogviszonyból eredő lényeges körülményekről megfelelően tájékoztatni tudjuk.

A kezelt adatok köre

A felhasználók az ajánlatkérés és foglalás során kötelezően az alábbi adatok adják meg: név, cégnév, cím, telefonszám, e-mail cím. Vendégkönyvben történő véleménynyilvánítás során: név, e-mail cím. A megadott személyes adatokat harmadik félnek nem adjuk ki, kivételt képeznek a törvény által előírt hatósági szervek.

Jogszabályi kötelezettségeinknek eleget téve vendégnyilvántartó könyvünkben az alábbi adatokat szerepeltetjük: név, személyi igazolvány szám, születési hely, születési idő, lakcím, szálláshelyre érkezés és távozás dátuma. A személyes adatok valódiságáért, pontosságáért kizárólag a felhasználók tartoznak felelősséggel.

Az adatkezelés időtartama

A felhasználók által önkéntesen megadott adatokat a törvényes előírásoknak megfelelő ideig vagyunk jogosultak kezelni.

A kamerák felvételeit 30 nap után automatikusan törüljük.

A Vendég jogai és jogérvényesítési lehetőségei

 1. A Vendég jogosult arra, hogy az adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra nézve, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha folyamatban van, akkor tájékoztatást kapjon a kezelt adatairól, és az adatkezelést érintő minden releváns információról.
 2. A Vendég kérheti, hogy adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse a rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat. Figyelembe véve az adatkezelés célját kérheti személyes adatainak kiegészítését.
 3. Ön kérheti személyes adatainak törlését, kivéve, ha az adatkezelés szükséges az adatkezelő jogi kötelezettségeinek teljesítéséhez vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez. Adatkezelő a személyes adatot indokolatlan késedelem nélkül törli, ha az adat kezelése jogellenes, az hiányos, vagy téves, az adatkezelés célja megszűnt, vagy a tárolás határideje lejárt, illetve azt bíróság vagy hatóság elrendelte, illetve törlése az adatkezelőre vonatkozó, jogszabályban foglalt kötelezettség teljesítéséhez szükséges.
 4. Ha az adatkezelő személyes adatot az érintett hozzájárulása folytán kezel, az érintett ezen hozzájárulását visszavonhatja. Amennyiben az adatkezelésnek nincs más jogalapja, az adatkezelő a visszavont hozzájárulással érintett személyes adatot törli.
 5. A Vendég jogosult arra, hogy kérésére adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha
 • a Vendég vitatja a személyes adatok pontosságát – a pontosság ellenőrzéséhez szükséges ideig;
 • az adatkezelés jogellenes, de a Vendég ellenzi az adatok törlését és a felhasználás korlátozását kéri;
 • adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az érintett igényli azokat jogi igényének előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy
 • az érintett tiltakozik adatainak közérdekből vagy az adatkezelő, illetve harmadik személy jogos érdekén alapuló kezelése ellen.
 • A korlátozás ideje alatt az adatkezelő a személyes adatokat a tároláson kívül más célra nem használhatják.
 1. A Vendég jogainak gyakorlása esetén adatkezelő megvizsgálja az érintett kérelmét, és a szükséges intézkedéseket megteszi, és ezekről, illetve ezek elmaradásának indokairól a kérelem kézhezvételét követő egy hónapon belül tájékoztatja a Vendéget.
 2. Jogérvényesítés: A felhasználók jogsértés esetén jogorvoslatért fordulhatnak a Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal: B-dul G-ral. Gheorghe Magheru 28-30, Sector 1, cod postal 010336, București, Romania, +40.318.059.211, +40.318.059.212, www.dataprotection.ro

Az adatkezelési tájékoztató módosítása

Fenntartjuk a jogot, hogy jelen adatkezelési szabályzatot a felhasználók értesítése mellett egyoldalúan módosítsuk. A felhasználók a szolgáltatásnak a módosítás hatálybalépését követő használatával elfogadják a módosított adatkezelési szabályzatot.

GDPR